DỊCH VỤ - MARKETING

- Nghiên cứu thị trường

- Xây dựng kế hoạch truyền thông

- Triển khai các hạng mục truyền thông

- Báo cáo kết quả hoạt động truyền thông